Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị

Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ-KTKT ngày 08/02/2018 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang, có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch, quản lý CSVC trong trường, quản lý giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa, hệ thống điện nước, điện thoại, quản lý cảnh quan môi trường, theo dõi, quản lý mua sắm, xử lý tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học trong trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ;

- Tham mưu phương hướng, biện pháp, xử lý và tổng hợp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ theo quy định hiện hành;

- Tổng hợp báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của trường cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và tư vấn cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách trong các lĩnh vực công tác mà Phòng được giao.

2. Nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng điều phối các hoạt động chung của toàn trường;

- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý, phát triển, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ và sửa chữa, tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất là các công trình xây dựng, tài sản của trường, quản lý công tác PCCC;

- Điều phối việc sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của trường;

- Tham mưu cho Ban giám hiệu quản lý, điều hành các hoạt động dịch vụ của trường;

- Chịu trách nhiệm quản lý con dấu của nhà trường, đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng quy định về thể thức thủ tục hành chính;

- Tổ chức chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ của trường kịp thời và không để thất lạc (công văn đến, công văn đi, phân phối, theo dõi việc thực hiện lưu trữ công văn đầy đủ và thứ tự);

- Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại, yêu cầu, đề nghị của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường, chuyển đến địa chỉ cần thiết phối hợp với các phòng chức năng và hệ thống thanh tra đến điều tra tìm hiểu tình hình, đề xuất ý kiến cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Dự thảo báo cáo, công văn, chỉ thị… của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, hỗ trợ các phòng, khoa soạn thảo các văn bản hành chính và các công việc có liên quan;

- Tổ chức và điều khiển các cuộc họp, hội nghị theo sự phân công;

- Theo dõi cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, ký các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường trong phạm vi được Hiệu trưởng ủy nhiệm;

- Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm và dài hạn của trường đồng thời thường xuyên đôn đốc theo dõi giúp Hiệu trưởng có biện pháp chỉ đạo kịp thời các đơn vị khác trong trường thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả;

- Đề xuất các ý kiến về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn về an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác kế toán, thủ quỹ, văn thư - lưu trữ, quản trị văn phòng và bảo vệ;

- Quản lý hồ sơ nhân sự của đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên. Phối hợp với phòng Đào tạo để thực hiện chế độ giảng dạy, học tập, nghỉ hè của giáo viên;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên;

- Cùng với Công đoàn vận động CB-CC-VC-NV thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị do các cấp đề ra. Tổng hợp thi đua khen thưởng cho CB-CC-VC-NV;

- Thực hiện công tác khánh tiết nhà trường;

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn thu và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí, sử dụng các nguồn thu trong trường;

- Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm;

- Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn, định mức thu chi;

- Đề xuất dự toán chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao;

- Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm;

- Hướng dẫn, tham mưu xét duyệt các phòng, khoa lập dự toán mua vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ, tài sản hàng năm;

- Trình báo cáo đến các cơ quan cấp trên về dự toán thu, chi tài chính của trường hàng quý, năm và báo cáo cần thiết khác cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;

- Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi theo chế độ quy định, các khoản chi theo dự toán, chi công việc được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các phòng, khoa;

- Thực hiện việc thu, nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước;

- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính. Thực hiện dự toán thu, chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý tài sản, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản;

- Thực hiện thủ tục giao dịch với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng nơi mở tài khoản;

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước;

- Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Hiệu trưởng, của cấp trên;

- Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định;

- Phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu, kịp thời, trung thực các nội dung nghiệp vụ kế toán tài chính vào chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính;

- Hàng năm thực hiện kiểm kê cuối năm và định giá lại tài sản; kiểm kê tình hình nhập - xuất - tồn và sản phẩm thu hồi các vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ… của các phòng, khoa;

- Kiểm tra việc sửa chữa, mua sắm tài sản, vật tư, thiết bị… trong toàn trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm;

- Quản lý ngân sách thu, chi tài chính theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ;

- Thực hiện việc kiểm tra, việc chấp hành chế độ thu, chi, quản lý việc sử dụng các loại vật tư, trang thiết bị ở các phòng, khoa. Phối hợp với phòng Đào tạo cân đối, điều chỉnh việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ đào tạo; đồng thời theo dõi quá trình nhập, xuất, sử dụng vật tư theo quy chế mua sắm, quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị;

- Kiểm tra dự toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và kiểm tra dự toán, quyết toán công trình xây dựng cơ bản;

- Nghiên cứu và triển khai các biện pháp nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc sử dụng chi tiêu tài chính;

- Thống kê, quyết toán ngân sách theo chế độ quy định. Công khai kinh phí hoạt động hàng năm và quyết toán kinh phí hàng năm (kể cả các khoản thu do thực tập kết hợp sản xuất, sản xuất và dịch vụ) bằng các hình thức thích hợp;

- Làm lương, trích nộp bảo hiểm hàng tháng; vận dụng chế độ chính sách đối với CB-CC-VC-NV;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

3. Được Hiệu trưởng giao thực hiện một số quyền sau:

- Đôn đốc các phòng, khoa lập kế hoạch công tác để tổng hợp dự thảo kế hoạch công tác của nhà trường trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách duyệt;

- Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch và tiến độ đề ra;

- Tham gia các hội nghị của trường, cuộc họp Ban Giám hiệu và làm nhiệm vụ thư ký;

- Khi Ban Giám hiệu đi vắng được thay mặt lãnh đạo trường làm việc với khách và bố trí các phòng, khoa liên quan cùng làm việc. Khi có việc đột xuất được cử cán bộ các phòng, khoa đi họp theo nhiệm vụ Phòng, Khoa đó phụ trách hoặc báo cáo với cấp trên xin đi họp thay, sau đó báo cáo lại với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Bố trí điều động xe ô tô đảm bảo chương trình công tác của lãnh đạo nhà trường.