Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật NN

1. Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp

1.1 Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật- Nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-KTKT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Đây là đơn vị trực thuộc Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang là trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  An Giang.

Hiện nay Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp gồm 04 bộ môn: Bộ môn Công nghệ thực phẩm; Bộ môn Chăn nuôi – Thú y; Bộ môn khoa học cây trồng; Bộ môn Cơ khí nông nghiệp với tổng số 26 viên chức ( 05 thạc sỹ, 20 đại học và 01 cao đẳng) trong đó 21 giáo viên và 05 nhân viên. Tổng số ngành đào tạo 06 ngành bao gồm: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi – Thú y; Chế biến và bảo quản thủy sản; Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản nông sản; Kỹ thuật máy nông nghiệp với cơ sở vật chất, trang thiết bị, trại, xưởng đáp ứng tốt phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề cho học sinh.

1.2.  Chức năng

- Tổ chức, triển khai quá trình đào tạo, đánh giá chất lượng và quản lý công tác đào tạo theo mục tiêu đào tạo của nhà trường;

- Kiểm tra, theo dõi và đánh giá kết quả công tác giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh và học viên các bộ môn thuộc khoa;

- Định hướng nhu cầu xã hội trong chuyên ngành đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho học sinh, học viên sau khi tốt nghiệp;

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến cá nhân và tổ chức có nhu cầu;

- Tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học – kỹ thuật theo quy định;

- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý sử dụng và bảo quản tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại khoa.

1.3. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức  quá  trình  đào  tạo  một  hoặc  một  số  ngành;  tổ  chức  quá  trình  đào  tạo  và  các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường;

- Chủ trì tìm kiếm đối tác và xây dựng các chương trình liên kết về đào tạo tại các bậc, hệ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, nghề trọng điểm, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo kế hoạch của Trường.

- Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách.

- Quản  lý nội dung, phương pháp,  chất  lượng đào tạo, quản  lý chất  lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

- Tổ chức  đánh  giá  cán bộ,  giáo viên  trong khoa, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng phụ trách giao.

1.4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Trong năm học 2017 - 2018 Khoa thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường . Ngoài ra khoa đang chủ động tìm đối tác là các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ quan ban ngành để phối hợp nghiên cứu đề tài theo yêu cầu xã hội