Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế - Luật - CNTT

 

1. Quản lý Khoa

Trưởng khoa

Phạm Văn Nhã

Năm sinh: 1976

Học vị: Ths. Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Tin học

Điện thoại: 0985.954.438

Fax: 02963-688296

Email: pvnha@gmail.com

Chi tiết

2. Bộ môn Tin học

Trưởng bộ môn

Nguyễn Thanh Phong

Năm sinh: 22/8/1986

Học vị: Cử nhân Tin học

Điện thoại: 0988975796

Fax: 02963-688296

Email: ntphongpdt@gmail.com

Chi tiết

 

 

Giáo viên

TRẦN PHƯỚC LẬP

Năm sinh: 07/08/1987

Học vị: Cử nhân Tin học

Điện thoại: 0946366459

Fax: 02963-688296

Email: tplap6th2@gmail.com

Chi tiết3. Bộ môn Luật

Trưởng Bộ môn

Trịnh Phương Thùy

Năm sinh: 1975

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0978.186609

Email: tpthuy1975@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Diệp Thanh Hiếu

Năm sinh: 22/5/1985

Học vị: Cử nhân Luật

Điện thoại: 0888151880

Email: dthieu220585@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Võ Văn Mai                          

Năm sinh:       19 / 6 / 1963.       

Học vị:              Cử nhân luật.

Điện thoại:        0919473868

Email:        vvmai@gmail.com

Chi tiết

4. Bộ môn Kinh tế

Trưởng Bộ môn

Từ Cao Thanh Hà

Năm sinh: 1975

Học vị: Ths. Kinh tế nông nghiệp

Điện thoại: 0918.887976

Email: tucaothanhha@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Nguyễn Thị Hạnh Dao

Năm sinh: 1977

Học vị: Ths. Tài chính – Ngân hàng

Điện thoại: 0969.992069

Fax: 

Email: nthdao1977@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Mã Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 03/08/1990

Học vị: Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Điệnthoại: 0989 780 139

Email: mtnanh@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Lê Thị Huỳnh Như

Năm sinh: 1989

Học vị: Cn. Tài chính ngân hàng

Điện thoại: 0939.007570

Email: lethihuynhnhu1989@gmail.com

Chi tiết

Giáo viên

Lê Minh Sơn

Năm sinh: 1976

Học vị: Cử nhân. Kinh tế nông lâm

Điện thoại: 0917277834

Email: lmson1506@gmail.com

Chi tiết