Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Thông báo - Kế hoạch

STT Thông báo  
1 Danh sách đăng ký dự học các lớp Xem
2
Thông báo Kim tra vic thc hin Kế hoch “Hc tp va làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018
Xem
3 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban thường vụ thực hiện Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018 Xem
4 Thông báo công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra theo thông báo của Huyện ủy Xem
5 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ I, khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem
6 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ IV, khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem
7 Biên bản họp Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ V, Khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem
8 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ V, khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem
9 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VI, khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem
10 Chương trình hành động thực hiện chỉ thị 05 Xem
11 Quyết định thành lập tổ giúp việc Ban thường vụ Đảng ủy thực hiện Nghị quyết trung ương IV (khóa XII) Xem
12 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương khóa XII Xem