Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu

 

Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang

            Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang  được thành lập từ năm học 2012-2013 theo quyết định số: 89/QĐ-CĐN, ngày 12/9/2012 của Công đoàn ngành Giáo dục An Giang, trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục An Giang quản lý.

            Năm học 2016 -2017, thực hiện quyết định số: 1101/QĐ-UBND, ngày 11/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. Do vậy, Công đoàn ngành Giáo dục An Giang có công văn số: 07/CĐN, ngày 19/4/2017 về việc chuyển giao Công đoàn cơ sở và đoàn viên cho Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú quản lý từ ngày 01/5/2017.

I. Ban chấp công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ thứ nhất 2012-2017 được Đại hội Công đoàn ngày 19/10/2012 bầu ra và được Công đoàn ngành Giáo dục An Giang công nhận theo quyết định số: 150/QĐ-CĐN, ngày 01/11/2012.

* Danh sách Ban chấp hành công đoàn:

1. Đồng chí  Lương Hoàng Khải    Chủ tịch
2. Đồng chí Trần Thanh Dũng     Phó chủ tịch
3. Đồng chí Lê Thanh Tùng     Ủy viên ban chấp hành
4. Đồng chí Phùng Đình Hòa         Ủy viên ban chấp hành
5. Đồng chí Nguyễn Hữu Tam  Ủy viên ban chấp hành
6. Đồng chí Thiều Quang Phước     Ủy viên ban chấp hành
7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy       Ủy viên ban chấp hành

II. Ban chấp công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ thứ hai 2017-2022 được Đại hội Công đoàn ngày 10/8/2017 bầu ra và được  Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú công nhận theo quyết định số: 53/QĐ-LĐLĐ, ngày 22/8/2017.       

* Danh sách Ban chấp hành công đoàn:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng   Chủ tịch
2. Đồng chí Trần Thanh Dũng     Phó chủ tịch
3. Đồng chí Phùng Đình Hòa         Ủy viên ban chấp hành
4. Đồng chí Thiều Quang Phước     Ủy viên ban chấp hành
5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy       Ủy viên ban chấp hành

III. Theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Từ đó CĐCS Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú cũng được sáp nhập vào CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và được lấy tên chung là CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang.

            BCH CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang có 07 đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng     Chủ tịch
2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Yến Ngọc    Phó chủ tịch
3. Đồng chí Trần Thanh Dũng     CN.UBKT
4. Đồng chí Phùng Đình Hòa             Ủy viên ban chấp hành
5. Đồng chí Thiều Quang Phước    Ủy viên ban chấp hành
6. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy     Ủy viên ban chấp hành
7. Đồng chí Võ Hoàng Nhu          Ủy viên ban chấp hành

            Qua quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn cơ sở trường luôn được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

            Công đoàn cơ sở Trường có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

           1. Tuyên  truyền  đường  lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Vận động đoàn viên và người lao động nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

            2. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội trong đoàn viên, người lao động.

            3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

            4. Tổ chức vận động đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

            5. Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

            6. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(Trích Điều 18 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, thông qua Đại hội ngày 30/7/2013)