Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Kế hoạch đào tạo

- Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021: 

1. Các lớp tại trường Xem
2. Các lớp tại trung tâm Xem

- Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020: 

1. Các lớp tại trường Xem
2. Các lớp tại trung tâm Xem

- Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019: 

1. Lớp TBV18A Xem
2. Lớp TBV18B Xem
3. Lớp TCN18A Xem
4. Lớp TCN18B Xem
5. Lớp TKD18A Xem
6. Lớp TKD18B Xem
7. Lớp TTV18B Xem
8. Lớp TTS18BBP1 Xem
9. Lớp TTS18BBP2 Xem
10. Lớp TTV18BCT Xem
11. Lớp TKD18BCP Xem
12. Lớp TCN18BAP Xem
13. Lớp TBN18BAP Xem
14. Lớp TCT18B Xem

- Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018:

1. Lớp 16B Xem
2. Lớp TBV17A Xem
3. Lớp TBV17B Xem
4. Lớp TBV17B1 Xem
5. Lớp TBV17B2 Xem
6. Lớp TCN17B Xem
7. Lớp TCN17A Xem
8. Lớp TKH17B Xem