Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Công khai đào tạo năm học 2017-2018

TT Công khai đào tạo  
1 Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo Trung cấp  Xem
2 Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo Trung cấp Xem
3 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo Trung cấp Xem
4 Công khai thông tin về cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo Trung cấp Xem
5 Báo cáo công khai tài chính theo quy định tại thông tư 09/2009/TT-BGDĐT Xem