Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV18A

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Côn trùng nông nghiệp  Xem
3 Giáo dục thể chất  Xem
4 Pháp luật  Xem
5 Phương pháp thí nghiệm  Xem
6 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD  Xem
7 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng  Xem
8 Sinh thái nông nghiệp và PTBV  Xem
9 Tin học  Xem