Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV18A

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Động vật hại nông nghiệp-KDTV Xem
3 Tiếng anh Xem
4 Cây trồng 1-2 Xem
5 Pháp luật chuyên ngành Xem
6 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
7 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
8 Giáo dục QP - An ninh Xem
9    

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Côn trùng nông nghiệp  Xem
3 Giáo dục thể chất  Xem
4 Pháp luật  Xem
5 Phương pháp thí nghiệm  Xem
6 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD  Xem
7 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng  Xem
8 Sinh thái nông nghiệp và PTBV  Xem
9 Tin học  Xem