Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch thi Trung cấp

1 Châu Thành: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TTT19BCT, TCN19BCT Xem
2

Bình Phú:

- Lịch thi HK I lần 1 2019-2020 và HK I Lần 2, HK II Lần 2  năm học 2018-2019 lớp TTS18B1BP, TTS18B2BP (Bình Phú)

- Lịch thi HK II lần 1 2019-2020 và HK I Lần 2, HK II Lần 2  năm học 2019-2020 lớp TTS19BBP

Xem
3 Thạnh Mỹ Tây: Lịch thi HK I lần 2 lớp TBV19BTMT Xem
4 Bình Thạnh Đông: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TBV19BBTD Xem
5

Phú Tân: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TKD19BPT, TPL19BPT

Xem
6 THPT Châu Phú: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TTT19B1,2CP, TKD18BCP Xem
7 An Phú: Lịch thi HK I lần 2 TCN19BAP, TCN18BAP, TBN18BAP Xem
8 Thoại Sơn: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TPL191BTS, TPL19B2TS Xem
9 Vĩnh Nhuận: Lịch thi HK I lần 2 và HK II Lần 1 lớp TPL19B1,2VN Xem
10 Tại Trường: Lịch thi HK II lần 2 năm học 2019-2020

Xem

Danh sách thi