Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch thi Đại học

STT

Lớp

Download

Ghi chú
1 Lịch thi lớp DB14L7721 Xem  
2 Lịch thi lớp DB15L772

Xem

 
3 Lịch thi lớp DE15KT772 Xem  
4 Lịch thi lớp DB15L7721 Xem  
5 Lịch thi lớp DE15KT7721 Xem  
6 Lịch thi lớp DB16L772 Xem  
7 Lịch thi lớp DE16NN772 Xem  
8 Lịch thi lớp DE16L772 Xem  
9 Lịch thi lớp DE17NN772 Xem  
10 Lịch thi lớp DE17L772 Xem  
11 Lịch thi lớp DE17NN7721 Xem  
12 Lịch thi lớp DE17L7721 Xem  
13 Lịch thi lại lớp DE17KT772 Xem  
14 Lịch thi lớp DE17KT7721 Xem  
15 Lịch thi lớp VB17L772 Xem  
16 Lịch thi lớp DE18L772 Xem  
17 Lịch thi lớp VB18L772 Xem