Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Bảng điểm học lại học kỳ II, 2018-2019

TT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Pháp luật Xem
4 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
5 Phương pháp thí nghiệm Xem
6 Quản lý dịch hại tổng hợp Xem
7 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
8 Sử dụng thuốc BVTV Xem
9 Sinh lý thực vật-GCT Xem
10 Tin học Xem
11 Thuế Xem
12 Tiếng anh 16B Xem
13 Tiếng anh 18B Xem
14 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem