Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV19A

Bảng điểm mẫu

 

HKIII

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKII

STT Môn học  
1 Sinh lý thực vật-GCT Xem
2 Bệnh cây nông nghiệp Xem
3 Cây trồng 1-2 Xem
4 Tiếng anh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Sử dụng thuốc bvtv Xem

HKI

STT Môn học  
1 GD chính trị Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Pháp luật Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD Xem
6 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
7 Tin học Xem
8 Điều tra PHDHCT Xem
9 Động vật hại nn-KDTV Xem
10 Giáo dục QP-AN Xem
11 Pháp luật CN Xem