Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV19BBTD

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
3    
4    

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục thể chất Xem
2 Quản lý dịch hại TH và QLCD Xem
3 Tiếng anh Xem
4 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
5 Sinh lý thực vật-GCT Xem