Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV19BBTD

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn  

HKIII

STT Môn học  
1 Cây trồng 1-2 Xem
2 Động vật hại NN-KDTV Xem
3 Điều tra phát hiện dịch hại cây trồng Xem
4 Pháp luật chuyên ngành Xem
5 Pháp luật Xem
6 Phương pháp thí nghiệm Xem
7 Sử dụng thuốc BVTV Xem

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
3 Bệnh cây NN Xem
4 Côn trùng NN Xem
5 Tin học Xem

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục thể chất Xem
2 Quản lý dịch hại TH và QLCD Xem
3 Tiếng anh Xem
4 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
5 Sinh lý thực vật-GCT Xem