Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19CT

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Bệnh chó mèo Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng-AN Xem
4 Pháp luật Xem
5 Phương pháp thí nghiệm Xem

HKI

STT Môn học  
1 Dược lý Thú y Xem
2 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
3 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
6 Tiếng anh Xem