Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN19CT

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Dược lý Thú y Xem
2 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
3 Pháp luật chuyên ngành CNTY Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
6 Tiếng anh Xem