Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD19B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2    
3 Thuế Xem
4    

HKI

STT Môn học  
1 GD Chính trị Xem
2 Lý thuyết kế toán Xem
3 Lý thuyết tài chính tiền tệ Xem
4 Pháp luật Xem
5 Tin học Xem
6 Giáo dục QP-AN Xem
7 Kế toán DN 1 Xem
8 Pháp luật CN Xem