Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD19BPT

Bảng điểm mẫu

HKII

STT MÔN  
1 Giáo dục chính trị Xem
2 Kế toán thương mại DV Xem
3

Giáo dục quốc phòng AN

Xem
     

HKI

STT Môn học  
1 GD thể chất Xem
2 Lý thuyết kế toán Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Tiếng anh Xem
5 Pháp luật CN Xem
6 Kinh tế học vi mô Xem
7 Kỹ năng giao tiếp Xem