Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TPL19B1TS

Bảng điểm mẫu

HKII

STT MÔN  
1 Luật đất đai Xem
2 Luật hôn nhân và gia đình Xem
3 Luật thuế Xem
4 Luật thương mại Xem
5 Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo Xem
6 Soạn thảo văn bản Xem
7 Tiếng anh Xem

HKI

STT Môn học  
1 Giáo dục quốc phòng-An ninh Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Giáo dục chính trị Xem
4 Luật hiến pháp và hành chính Xem
5 Luật lao động Xem
6 Lý luận nhà nước và pháp luật Xem
7 Pháp luật Xem
8 Tin học Xem
9 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch Xem