Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B1CP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT MÔN  
1 Cây lương thực Xem
2 Tiếng anh Xem
     
     
     

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Pháp luật Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem