Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B2CP

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn  

HKIII

STT Môn  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Cây ăn quả Xem
3 Côn trùng nông nghiệp Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Quản lý dịch hại TH Xem

 

STT Môn  
1 Pháp luật chuyên ngành Xem
2 Tiếng anh Xem
3 Cây công nghiệp - cây rau Xem
4 Cây lương thực Xem
5 Giáo dục thể chất Xem

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Pháp luật Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem