Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B2CP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn  
1 Pháp luật chuyên ngành Xem
2 Tiếng anh Xem
3    
4    
5    

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Pháp luật Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tin học Xem
7 Giáo dục quốc phòng Xem