Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TTT19B1CT

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn  
1 Giáo dục quốc phòng Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3    
4    

HKI

STT Môn  
1 Đất và phân bón Xem
2 Giáo dục thể chất Xem
3 Pháp luật CN Xem
4 Sinh lý TV-GCT Xem
5 Sinh thái NN và PTBV Xem
6 Tiếng anh Xem
7 Pháp luật Xem