Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Dạy học online

1. Hệ giáo dục nghề nghiệp

TT Lớp Môn Nhấn tải xuống
1 TTV20B1LX

Soạn thảo văn bản

Tiếng anh

Xem

Xem

2 TTV20B2,3LX

Xử lý ảnh Photoshop

Soạn thảo văn bản

Tiếng anh

Xem

Xem

Xem

3 TCN20BLX

Giáo dục quốc phòng - AN

Chăn nuôi trâu, bò, dê, thỏ

Chăn nuôi heo

Chẩn đoán bệnh nội khoa

Xem

Xem

Xem

Xem

4 TCN20BTMT

Chăn nuôi heo

Chẩn đoán bệnh nội khoa

Xem

Xem

5 TKD20B1LX

Giáo dục quốc phòng - AN

Tiếng anh

Xem

Xem

6 TKD20B2,3LX

Giáo dục quốc phòng - AN

Tiếng anh

Xem

Xem

7 TBV20B1LX Sinh thái nông nghiệp Xem
8 TBV20B2LX Sinh thái nông nghiệp Xem
9 TBV20BAP Giáo dục chính trị Xem
10 TBV20BTMT Bệnh cây hại lúa Xem
11 TBN20BAP Máy chế biến nông sản Xem