Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Dạy học online

1. Hệ giáo dục nghề nghiệp

TT Lớp Môn Nhấn tải xuống
1 TTV20B1LX

Soạn thảo văn bản

Tiếng anh

Xem

Xem

2 TTV20B2,3LX

Xử lý ảnh Photoshop

Soạn thảo văn bản

Tiếng anh

Xem

Xem
Xem

3 TCN20BLX

Giáo dục quốc phòng - AN

Chăn nuôi trâu, bò, dê, thỏ

Chăn nuôi heo

Chẩn đoán bệnh nội khoa

Giáo dục chính trị

Ngoại và sản khoa

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

4 TCN20BTMT

Chăn nuôi heo

Chẩn đoán bệnh nội khoa

Pháp luật CN

Giáo dục chính trị

Xem

Xem

Xem

Xem

5 TKD20B1LX

Giáo dục quốc phòng - AN

Tiếng anh

Soạn thảo văn bản

Giáo dục chính trị

Thuế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

6 TKD20B2,3LX

Giáo dục quốc phòng - AN

Tiếng anh

Tài chính doanh nghiệp

Giáo dục chính trị

Thuế

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

7 TKD20B1CP

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 1

Pháp luật

Thống kê ứng dụng

Kỹ năng giao tiếp

Pháp luật chuyên ngành

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

8 TKD20B2CP

Kỹ năng giao tiếp

Tài chính doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp 1

Pháp luật

Thống kê ứng dụng

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

9 TBV20B1LX

Sinh thái nông nghiệp

Sinh lý TV-GCT

Động vật hại NN

​​​​​​ Côn trùng nông nghiệp

Giáo dục chính trị

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

10 TBV20B2LX

Sinh thái nông nghiệp

Sử dụng thuốc BVTV

Côn trùng nông nghiệp

Giáo dục chính trị

Cây trồng 1-2

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

11 TBV20BAP

Giáo dục chính trị

Bệnh cây nông nghiệp

Pháp luật

Xem

Xem

Xem

12 TBV20BTMT

Bệnh cây nông nghiệp

Giáo dục chính trị

Xem

Xem

13 TBN20BAP

Máy chế biến nông sản

Giáo dục chính trị

Xem

Xem

14 TTT20BCP

Cây ăn quả

Cây lương thực

Pháp luật chuyên ngành

Côn trùng nông nghiệp

Xem

Xem

Xem

Xem