Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học trung cấp

HKI, 2019-2020

Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTS19BBP (Nuôi trồng thủy sản nước ngọt) tại xã Bình Phú Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTS19B (Nuôi trồng TSNN) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19B (Bảo vệ TV) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19A (Bảo vệ TV) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19A (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19B (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV19B (Tin học VP) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD19B (Kế toán DN) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV18B (Bảo vệ TV) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN18B (Chăn nuôi-TY) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCT18B (Chế biến và BQTS) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD18B (Kế toán DN) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV18B (Tin học văn phòng) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBN18BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem

HK Hè, 2018-2019

Thời khóa biểu học kỳ hè, 2018-2019 lớp TBV18A (Bảo vệ TV), TKD18A (Kế toán DN), TCN18A (Chăn nuôi - TY) Xem
Thời khóa biểu học kỳ hè, 2018-2019 lớp TBV18B (Bảo vệ TV), TKD18B (Kế toán DN), TCN18B (Chăn nuôi - TY), TCT18B (Chế biến và BQTS), TTV18B (Tin học VP) Xem

HKII, 2018-2019

Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TBV18A (Bảo vệ TV) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TBV18B (Bảo vệ TV) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TCN18A (Chăn nuôi - TY) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TCN18B (Chăn nuôi - TY) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TKD18A (Kế toán DN) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TKD18B (Kế toán DN) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TTV18B (Tin học VP) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TCT18B (Chế biến và BQTS) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2018-2019 lớp TBN18BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) Xem
Thời khóa biểu lớp TTS18BBP1,2 (Nuôi trồng thủy sản NN - Bình Phú) học kỳ II, 2018-2019 Xem

HKI, 2018-2019

Thời khóa biểu học kỳ I, 2018-2019 (Trung tâm khóa 16+17 Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2018-2019 (TBV17B2 Thoại Sơn Xem
Thời khóa biểu lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) học kỳ I, 2018-2019  Xem
Thời khóa biểu lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) học kỳ I, 2018-2019  Xem
Thời khóa biểu lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) học kỳ I, 2018-2019  Xem
Thời khóa biểu lớp TBN18BAP (Chế biến NS-An Phú) học kỳ I, 2018-2019  Xem
Thời khóa biểu lớp TTV18B (Tin học VP-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TBV18A (Bảo vệ TV-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TBV18B (Bảo vệ TV-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TCN18A (Chăn nuôi TY-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TCN18B (Chăn nuôi TY-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TKD18A (Kế toán DN-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TKD18B (Kế toán DN-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TCT18B (Chế biến TS-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp 16B-17B (Chăn nuôi TY-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp 16B-17B (Bảo vệ TV-tại trường) học kỳ I, 2018-2019 Xem
Thời khóa biểu lớp TTS18BBP1,2 (Nuôi trồng thủy sản NN - Bình Phú) học kỳ I, 2018-2019 Xem