Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học trung cấp

 

 

HKII, 2019-2020

Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 Lớp TTS19BBP (Nuôi trồng thủy sản NN-Bình Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTS19B (Nuôi trồng TSNN) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19B (Bảo vệ TV) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19A (Bảo vệ TV) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19A (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19B (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTV19B (Tin học VP) tại trường Xem
Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TKD19B (Kế toán DN) tại trường Xem

HKI, 2019-2020

Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBN18BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTS18BBP1,2 (Nuôi trồng thủy sản NN- Bình Phú) Xem