Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học trung cấp

 

HKI, 2020-2021

1 Lớp TTV20B1CT (Tin học văn phòng - Cần Đăng, Châu Thành) Xem
2 Lớp TTV20B2CT (Tin học văn phòng - Cần Đăng, Châu Thành) Xem
     

HKII, 2019-2020

1 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 Lớp TTS19BBP (Nuôi trồng thủy sản NN-Bình Phú) Xem
2 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTS19B (Nuôi trồng TSNN) tại trường Xem
3 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19B (Bảo vệ TV) tại trường Xem
4 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19A (Bảo vệ TV) tại trường Xem
5 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19A (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
6 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19B (Chăn nuôi - TY) tại trường Xem
7 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTV19B (Tin học VP) tại trường Xem
8 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TKD19B (Kế toán DN) tại trường Xem
9 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
10 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
11 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành  
12 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
13 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
14 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
15 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
16 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
17 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
18 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
19 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
20 Thời khóa biểu học kỳ II, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
21 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
     

HKI, 2019-2020

9 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BVN (Pháp luật) tại xã Vĩnh Nhuận Xem
10 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
11 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CT (Trồng trọt) tại Châu Thành Xem
12 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BCT (Chăn nuôi - Thú y) tại Châu Thành Xem
13 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B1CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
14 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTT19B2CP (Trồng trọt) tại THPT Châu Phú Xem
15 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BTMT (Bảo vệ TV) tại THPT Thạnh Mỹ Tây Xem
16 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19BPT (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
17 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD19BPT (Kế toán DN) tại TT GDNN-GDTX Phú Tân Xem
18 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBV19BBTD (Bảo vệ TV) tại THPT Bình Thạnh Đông Xem
19 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B1TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
20 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TPL19B2TS (Pháp luật) tại TT GDNN-GDTX Thoại Sơn Xem
21 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTV18BCT (Tin học VP-Châu Thành) Xem
22 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TKD18BCP (Kế toán DN-Châu Phú) Xem
23 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN18BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
24 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TBN18BAP (Công nghệ KTCB&BQNS-An Phú) Xem
25 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TCN19BAP (Chăn nuôi TY-An Phú) Xem
26 Thời khóa biểu học kỳ I, 2019-2020 lớp TTS18BBP1,2 (Nuôi trồng thủy sản NN- Bình Phú) Xem