Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học Đại học

STT TÊN LỚP DOWNLOAD Ghi chú
1 Lớp Luật VHVL khóa 3 (DB14L772) Xem

 DS SINH VIÊN ĐỦ DK DỰ THI TN

Thống kê chứng chỉ AV, TH

2 Luật văn bằng 2- Khóa 2014-ĐH Cần Thơ (CP1432Q1) Xem Lịch bảo vệ luận văn
3 Luật DB14L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2014

Xem

Xem 

 

 

 

 

Lịch ôn thi TN

Lịch học lại

DS hoàn thành CC

DS chưa hoàn thành CC

4 Luật LT DE14L772 Trà Vinh- 11/2014 Xem

Danh sách ngành pháp lý-luật và gần ngành pháp lý-Luật

5 Nông nghiệp DE14NN772 Trà Vinh 11/2014 Xem Lịch ôn thi TN
6 Kế toán DE14KT772 Trà Vinh-11/2014

Xem

Lịch ôn thi TN
7 Luật VHVL DB15L772 -Trà Vinh- đợt tháng 04/2015 Xem DS được thi TN
8 Luật Liên thông DE15L772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015 Xem

 

9 Kế toán liên thông DE15KT772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015

Xem

 

10 Nông nghiệp liên thông DE15NN772-Trà vinh-đợt háng 04/2015

Xem

Xem

Lịch ôn thi TN

Lịch học và thi lại

11 Luật Văn bằng 2 Cần Thơ 2015 (CP1532H1) Xem  
12 Luật hệ VLVH DB15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

13 Luật hệ LT DE15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

DS hoàn thành CC

DS chưa hoàn thành CC

14 Kế toán hệ LT DE15KT7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

Lịch ôn thi lại TN

15 Nông nghiệp hệ LT DE15NN7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP

Thống kê chứng chỉ AV, TH

16 Luật hệ VLVH DB16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
17 Luật hệ LT DE16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
18 Nông nghiệp hệ LT DE16NN772 -Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem DS được thi TN
19 Luật Liên thông DE17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
20 Luật VLVH DB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
21 Luật Văn bằng 2 VB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
22 Nông nghiệp Liên thông DE17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
23 Nông nghiệp VB2 VB17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
24 Kế toán Liên thông DE17KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
25 Kế toán Liên thông DE17KT7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
26 Luật Liên thông DE17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem DS trúng tuyển nhập học
27 Luật VLVH DB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
28 Luật Văn bằng 2 VB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
29 Nông nghiệp Liên thông DE17NN7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
30 Luật Liên thông DE18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
31 Luật VLVH DB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
32 Luật Văn bằng 2 VB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
33 Kế toán Liên thông DE18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
34 Nông nghiệp Liên thông DE18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
35 Kế toán Văn bằng 2 VB18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
36 Nông nghiệp VB 2 VB18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

 
37 Nông nghiệp DE18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
38 Luật VLHH DB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
39 Luật văn bằng 2 VB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
40 Luật liên thông DE18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
41 Nông nghiệp VB18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem