Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Lịch học Đại học

STT TÊN LỚP DOWNLOAD Ghi chú
1 Luật DB14L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2014

Xem

Xem 

 

 

 

 

Lịch ôn thi TN

Lịch học lại

DS hoàn thành CC

DS chưa hoàn thành CC

2 Luật VHVL DB15L772 -Trà Vinh- đợt tháng 04/2015 Xem DS được thi TN
3 Luật hệ VLVH DB15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

4 Luật hệ VLVH DB16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
5 Luật hệ LT DE16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016

Xem

Xem

 

Lịch ôn TN

6 Nông nghiệp hệ LT DE16NN772 -Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem DS được thi TN
7 Luật Liên thông DE17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
8 Luật VLVH DB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
9 Luật Văn bằng 2 VB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
10 Nông nghiệp Liên thông DE17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
11 Nông nghiệp VB2 VB17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
12 Kế toán Liên thông DE17KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
13 Kế toán Liên thông DE17KT7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
14 Luật Liên thông DE17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem DS trúng tuyển nhập học
15 Luật VLVH DB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
16 Luật Văn bằng 2 VB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
17 Nông nghiệp Liên thông DE17NN7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
18 Luật Liên thông DE18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
19 Luật VLVH DB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
20 Luật Văn bằng 2 VB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
21 Kế toán Liên thông DE18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
22 Nông nghiệp Liên thông DE18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
23 Kế toán Văn bằng 2 VB18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
24 Nông nghiệp VB 2 VB18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018

Xem

 
25 Nông nghiệp DE18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018

Xem

Xem

 
26 Luật VLHH DB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
27 Luật văn bằng 2 VB18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
28 Luật liên thông DE18L7721- Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018 Xem  
29 Nông nghiệp VB18NN7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 11/2018

Xem

Xem

 
30 Kế toán VB2 VB19KT772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019 Xem  
31 Kế toán LT DE19KT772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019 Xem  
32 Luật LT DE19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Đợt 1  Xem

Đợt 2 Xem

 
33 Luật VLVH DB19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Đợt 1Xem

Đợt 2 Xem

 
34 Luật VB2 VB19L772 - Trà Vinh - Đợt tháng 05+6/2019

Đợt 1 Xem

Đợt 2 Xem

 
35 Thú y LT DE19TY772 - Trà Vinh-Đợt tháng 06/2019 Xem  
36 Kế toán LT DE19KT7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 9/2019 Xem  
37 Thú y LT DE19TY7721 - Trà Vinh-Đợt tháng 09/2019 Xem  
38 Luật LT DE19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019 Xem  
39 Luật VB2 VB19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019 Xem  
40 Luật VLVH DB19L7721 - Trà Vinh - Đợt tháng 09/2019 Xem  
41 Nông nghiệp Liên thông DE19NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 09/2019 Xem