Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV16B

Bảng điểm mẫu

HKVI

STT Môn học  
1 Kiến tập  Xem
2 Thực tập chuyên môn  Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKV

STT

Học phần

Download

1 Côn trùng nông nghiệp Xem
2 Động vật hại nông nghiệp-KDTV Xem
3 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD Xem
4 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
     

 

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Phương pháp thí nghiệm Xem
3 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem
4 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 - 2 Xem
2 Chính trị Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
8 Tiếng anh Xem
9 Tin học Xem

HKII

STT

Học phần

Download

1 Toán học 3 Xem
2 Văn TV 3 Xem
3 Văn TV 4 Xem
4 Hóa học 3 Xem
5 Hóa học 4 Xem
6 Toán học 4 Xem
7 Vật lý 3 Xem
8 Sinh học 3 Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Toán học 1 Xem
2 Văn TV 1 Xem
3 Văn TV 2 Xem
4 Hóa học 1 Xem
5 Hóa học 2 Xem
6 Toán học 2 Xem
7 Vật lý 1 Xem
8 Vật lý 2 Xem
9 Sinh học 1 Xem
10 Sinh học 2 Xem