Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV16B3

Bảng điểm mẫu

HKVI

STT Môn học  
1 Kiến tập  Xem
2 Thực tập chuyên môn  Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKV

STT Môn học  
1 Bệnh cây chuyên khoa  Xem
2 Cỏ dại và động vật hại NN  Xem
3 Côn trùng chuyên khoa  Xem
4 Kiểm dịch thực vật và DHNSSTH  Xem
5 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)  Xem
6 Sử dụng thuốc BVTV  Xem

HKV

STT Môn học  
1 Bệnh cây chuyên khoa  Xem
2 Cỏ dại và động vật hại NN  
3 Côn trùng chuyên khoa  
4 Kiểm dịch thực vật và DHNSSTH  
5 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)  Xem
6 Sử dụng thuốc BVTV  

HK IV

STT

Học phần

Download

1 Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu Xem
2 Khí tượng nông nghiệp Xem
3 Pháp luật chuyên ngành Xem
4 Phương pháp TN & NCKH  Xem
5 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
6 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Xem
     
     
     

 

HK III

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 2 Xem
2 Điều tra phát hiện DHCT Xem
3 Giống cây trồng Xem
4 Ngoại ngữ 2 Xem
5 Tin học Xem
6 Giáo dục pháp luật Xem

HKII

 

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 Xem
2 Côn trùng học đại cương Xem
3 Giáo dục quốc phòng – an ninh  Xem
4 Giáo dục thể chất Xem
5 Ngoại ngữ 1 Xem

 

 

HKI

 

STT

Học phần

Download

1 Kỹ năng giao tiếp Xem
2 Khuyến nông Xem
3 Vi sinh vật đại cương Xem
4 Sinh lý thực vật Xem
5 Giáo dục chính trị Xem
6 Bệnh cây đại cương Xem