Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV17A

Bảng điểm mẫu

 

STT Môn học  
 1 Kiến tập  Xem
 2 Thực tập chuyên môn  Xem
 3 Thực tập tốt nghiệp  Xem

HKII

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Động vật hại nông nghiệp-KDTV Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem
6 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
7 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
     

HKI

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 - 2 Xem
2 Chính trị Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
8 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD Xem
9 Tiếng anh Xem
10 Tin học Xem