Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV17A

Bảng điểm mẫu

 

STT Môn học  
  Kiến tập  
  Thực tập chuyên môn  
  Thực tập tốt nghiệp  

HKII

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Động vật hại nông nghiệp-KDTV Xem
4 Phương pháp thí nghiệm Xem
5 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem
6 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
7 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
     

HKI

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 - 2 Xem
2 Chính trị Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
8 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD Xem
9 Tiếng anh Xem
10 Tin học Xem