Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV17B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập  Xem
2 Thực tập chuyên môn  Xem
3 Thực tập tốt nghiệp  Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Côn trùng nông nghiệp  Xem
2 Động vật hại nông nghiệp-KDTV  Xem
3 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD  Xem
4 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  Xem

HKII

 

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Phương pháp thí nghiệm Xem
3 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem
4 Sinh thái nông nghiệp và PTBV Xem
     
     
     

HKI

 

STT

Học phần

Download

1 Cây trồng 1 - 2 Xem
2 Chính trị Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Giáo dục QP - An ninh Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Pháp luật Xem
7 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
8 Tiếng anh Xem
9 Tin học Xem