Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV17B2

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Cây trồng 1 - 2   Xem
2 Động vật hại nông nghiệp-KDTV  Xem
3 Phương pháp thí nghiệm  Xem
4 Quản lý dịch hại tổng hợp và QLCD  Xem
5 Sinh thái nông nghiệp và PTBV   Xem
6 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  Xem

HKII

STT

Môn học

Download

1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
4 Pháp luật chuyên ngành BVTV Xem
5 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng Xem

HKI

STT

Môn học

Download

1 Chính trị Xem
2 Giáo dục QP - An ninh Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Pháp luật Xem
5 Tiếng anh Xem
6 Tin học Xem