Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBV18B

Bảng điểm mẫu

 

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2

Thực tập chuyên môn

Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Bệnh cây nông nghiệp Xem
2 Côn trùng nông nghiệp Xem
3 Động vật hại NN-KDTV Xem
4 Quản lý dhth và qlcd Xem

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh  Xem
2 Cây trồng 1-2 Xem
3 Pháp luật chuyên ngành Xem
4 ĐTPH dịch hại cây trồng Xem
5 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật Xem
6 Giáo dục quốc phòng Xem

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Pháp luật  Xem
4 Phương pháp thí nghiệm  Xem
5 Sinh lý thực vật - Giống cây trồng  Xem
6 Sinh thái nông nghiệp và PTBV  Xem
7 Tin học  Xem