Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

 

Quyền Hiệu trưởng

CAO VĂN THÍCH

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng

Học vị: Ths.  Khoa học Thủy sản

Điện thoại: 0913.797199

Email: cvthich1966@gmail.com.vn

Trách nhiệm:

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực:

+ Kế hoạch phát triển Nhà trường, phát triển ngành nghề đào tạo, chủ trương đầu tư các lĩnh vực đào tạo.

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ viên chức, những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng.

+ Công tác tài chính - kế hoạch.

+ Các chương trình đầu tư dự án.

+ Kế hoạch và các chương trình đào tạo.

+ Các công việc hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp có tính đột phá từng thời kỳ mà hiệu trường thấy cần chỉ đạo điều hành.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thi đua và các Hội đồng tư vấn khác. Các chương trình đầu tư dự án. Công nhận và ký bằng, chứng chỉ nghề;

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị;

- Trực tiếp xử lý các chỉ thị, công văn... gửi đến trường; duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Nhà trường; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Nhà trường;

- Giữ mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Nhà trường với lãnh đạo cấp trên và các ban ngành trong và ngoài tỉnh. Phát ngôn chính thức với các cơ quan, tổ chức ngoài trường;

- Sinh hoạt tại Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị, đồng thời tham dự sinh hoạt tại các phòng/khoa khi cần thiết.

 

Phó Hiệu trưởng

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị:  Ths. Toán học

Điện thoại: 0913992351

Email: nnhung@agu.edu.vn

Trách nhiệm:

-    Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo, xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc sau:

+ Xây đựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng kỳ, hàng năm và kế hoạch dài hạn, liên kết đào tạo các nghề hệ dài hạn trong nhà trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây đựng các chương trình, giáo trình, học liệu của hệ dài hạn.

+ Duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thực hành môn học các lớp nghề hệ dài hạn.

+ Quản lý việc kiểm tra, tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp học sinh các nghề hệ dài hạn.

+ Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các bộ phận: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật - Công nghệ thông tin, tổ dạy nghề dài hạn (P. Đào tạo).

+ Quản lý cơ sở vật chất tại cơ sở 1 của trường.

- Thường trực Ban giám hiệu, thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc được Hiệu trưởng ủy quyền trong thời gian hiệu trưởng đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

-  Sinh hoạt tại khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp.

 

Phó Hiệu trưởng
 

LÝ HÙNG CƯỜNG

Năm sinh: 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị:  

Điện thoại:

Email:

Trách nhiệm:

-  Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo, xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc sau:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các lớp dạy nghề ngắn hạn; các lớp GDTX trong Nhà trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, quản lý học sinh các nghề đào tạo bậc sơ cấp, dạy nghề ngắn hạn và các lóp GDTX của Nhà trường.

+ Duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thực hành môn học bậc sơ cấp và dạy nghề ngắn hạn.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác quản lý học sinh; sinh hoạt nội ngoại trú,

chế độ chính sách của học sinh.

+ Quan hệ với doanh nghiệp, các trường phổ thông trong công tác tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng học sinh

sau khi tốt nghiệp.

+ Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các bộ phận: Phòng Công tác học sinh - QHDN, Khoa GDTX và bộ môn chung, tổ dạy

nghề ngắn hạn (P. Đào tạo).

+ Quản lý cơ sở vật chất tại cơ sở 2 của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác đo Hiệu trưởng phân công;

- Sinh hoạt tại khoa GDTX và bộ môn chung.