Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

CAO VĂN THÍCH

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Hiệu trưởng

Học vị: Ths.  Khoa học Thủy sản

Điện thoại: 0913.797199

Email: cvthich1966@gmail.com.vn

Trách nhiệm:

Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện công tác tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mặt công tác:

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của Trường và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc thuộc lĩnh vực:

+ Kế hoạch phát triển Trường, phát triển ngành nghề đào tạo, chủ trương đầu tư các lĩnh vực đào tạo.

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ viên chức, những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng.

+ Công tác tài chính - kế hoạch.

+ Các chương trình đầu tư dự án.

+ Kế hoạch và các chương trình đào tạo.

+ Công tác dạy nghề thường xuyên.

+ Các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp có tính đột phá từng thời kỳ mà Hiệu trưởng thấy cần chỉ đạo điều hành.

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thi đua và các Hội đồng tư vấn khác; Các chương trình đầu tư dự án; Công nhận và ký bằng, chứng chỉ nghề;

- Trực tiếp xử lý các chỉ thị, công văn... gửi đến Trường; duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Nhà trường; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Trường;

- Giữ mối quan hệ công tác giữa lãnh đạo Trường với lãnh đạo cấp trên; các ban ngành trong và ngoài tỉnh. Phát ngôn chính thức với các cơ quan, tổ chức ngoài Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị.

Phó Hiệu trưởng

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị:  Ths. Toán học

Điện thoại: 0913992351

Email: nnhung@agu.edu.vn

Trách nhiệm:

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo, xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc sau:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng kỳ, hàng năm và kế hoạch dài hạn, liên kết đào tạo các nghề hệ dài hạn của Trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu của hệ dài hạn.

+ Duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thực hành môn học các lớp nghề hệ dài hạn.

+ Quản lý việc kiểm tra, tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp học sinh các nghề hệ dài hạn.

+ Xây đựng và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác quản lý học sinh; sinh hoạt nội ngoại trú, chế độ chính sách của học sinh.

+ Quan hệ với doanh nghiệp, phối hợp đào tạo và tuyển dụng học sinh sau khi tốt nghiệp.

+ Quản lý cơ sở vật chất tại cơ sở 1 của Trường.

+ Công tác tổ chức cho giáo viên đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn hàng năm theo quy định của Trường.

- Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc được Hiệu trưởng ủy quyền trong thời gian Hiệu trưởng đi vắng;

-Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Kỹ thuật - Nông nghiệp, Khoa Kinh tế - Luật - Công nghệ thông tin, Phòng QLHS - QHDN;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Hiệu trưởng
 

LÝ HÙNG CƯỜNG

Năm sinh: 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Học vị:  

Điện thoại: 0913.783511

Email: lyhungcuong1963@gmail.com

Trách nhiệm:

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trường, trực tiếp theo dõi chỉ đạo, xử lý thường xuyên và giải quyết hồ sơ công việc sau:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các lớp GDTX trong Trường.

+ Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, quản lý học sinh các lớp GDTX của Trường.

+ Quan hệ với các trường phổ thông trong công tác tuyển sinh, phối hợp đào tạo.

+ Quản lý cơ sở vật chất tại cơ sở 2 của Trường.

- Trực tiếp phụ trách đơn vị: Khoa GDTX và bộ môn chung;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.