Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Văn bản luật GDNN

 

TT Tên văn bản  
1 Luật giáo dục nghề nghiệp Xem
2 Khung trình độ quốc gia Xem
3 Hướng dẫn chuyển đổi chương trình Xem
4 CV 205 Hướng dẫn các địa phương Xem
5 TT  21 về Quy định chương trình khung Xem
6 TT 08 về Môn Giáo dục quốc phòng Xem
7 TT 18 về Tổ chức dạy-học và đánh giá môn GDQP Xem
8 TT 47 Về Quy định Điều lệ trường trung cấp Xem
9 CV 134 về Đăng ký hoạt động GDNN Xem
10 TT 03 về Xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình Xem
11 TT 04  về Danh mục nghề cấp IV Xem
12 TT 05 về Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh Xem
13 TT 06 về Tuyển dụng, sử dụng và bồi dưỡng đối với nhà giáo Xem
14 QĐ 53 về Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên Xem
15 TT 12 về Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên Xem
16 TT 07  về Quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN Xem
17 TT 09 về Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Xem
18 TT 12 Về V/v Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp Xem
19 Thông tư 15/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN Xem
20 QĐ 283 ngày 25/7/2017 của Trường TCKTKTAG vv ban hành Quy định thực hiện Quy chế đào tạo  Xem
21 QĐ 309 ngày 17/8/2017 của Trường TCKTKTAG vv ban hành Quy chế tuyển sinh  Xem
22 Hướng dẫn thực hiện qui trình coi thi Xem
23 Hướng dẫn thực hiện qui trình làm phách, chấm thi, ráp phách, lưu trữ điểm môn học Xem
24 TT 31 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học Xem
25 QĐ 96 ngày 07/03/2018 của Trường TCKTKTAG vv ban hành Quy định cấp phát văn phòng phẩm Xem
26 QĐ 97 ngày 07/03/2018 của Trường TCKTKTAG vv ban hành Quy chế quản lý nhập, xuất vật tư hàng hóa nội bộ Xem
27 Luật Trồng trọt 2018 Xem
28 Luật Chăn nuôi 2018 Xem
29 Luật phòng chống tham nhũng 2018 Xem
30 QĐ 114 ngày 07/03/2019 của Trường TC KT-KT AG vv ban hành Quy chế thi tốt nghiệp hệ Trung cấp

Xem

Biểu mẫu