Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN18B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Bệnh chó mèo Xem
3 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
4 Chăn nuôi gia cầm  
5 Chăn nuôi heo  
6 Chăn nuôi trâu bò - Dê thỏ  
7 Giáo dục QP - An ninh  
8 Phương pháp thí nghiệm  
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm  
     

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Dược lý Thú y  Xem
3 Giải phẫu sinh lý vật nuôi  Xem
4 Giáo dục thể chất  Xem
5 Pháp luật  Xem
6 Pháp luật chuyên ngành CNTY  Xem
7 Tin học  Xem