Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN18BAP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Pháp luật chuyên ngành   Xem
2    

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Dinh dưỡng và thức ăn  Xem
3 Dược lý Thú y  Xem
4 Giải phẫu sinh lý vật nuôi  Xem
5 Giáo dục thể chất  Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống  Xem
7 Pháp luật  Xem
8 Tin học  Xem