Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCN18A

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Bệnh chó mèo Xem
3 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
4 Bệnh ký sinh gia súc Xem
5 Chăn nuôi gia cầm Xem
6 Chăn nuôi heo Xem
7 Chăn nuôi trâu bò - Dê thỏ Xem
8 Giáo dục QP - An ninh Xem
9 Phương pháp thí nghiệm Xem
10 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HKI

STT Môn học  
1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa  Xem
2 Chính trị  Xem
3 Dinh dưỡng và thức ăn  Xem
4 Dược lý Thú y  Xem
5 Giải phẫu sinh lý vật nuôi  Xem
6 Giáo dục thể chất  Xem
7 Ngoại và sản khoa  Xem
8 Pháp luật  Xem
9 Pháp luật chuyên ngành CNTY  Xem
10 Tin học  Xem