Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCT18B

Bảng điểm mẫu

HKIV

STT Môn học  
1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKIII

STT Môn học  
1 Bao bì thực phẩm Xem
2 Chế biến đồ hộp thủy sản Xem
3 Chế biến lạnh thủy sản Xem
4 Chế biến nước mắm Xem
5 Máy chế biến thủy sản Xem

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Kỹ thuật lạnh Xem
3 Chế biến sản phẩm giá trị gia tăng Xem
4 Chế biến khô thủy sản Xem
5 An toàn lao động và vệ sinh thực phẩm Xem
6 Hoá sinh học thực phẩm Xem
7 Giáo dục QP - An ninh Xem
     

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Pháp luật  Xem
4 Pháp luật chuyên ngành CBTS  Xem
5 Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm  Xem
6 Quản lý chất lượng thủy sản theo HACCP;GMP;SSOP  Xem
7 Tin học  Xem
8 Vi sinh thực phẩm  Xem