Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TCT18B

Bảng điểm mẫu

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Pháp luật  Xem
4 Pháp luật chuyên ngành CBTS  Xem
5 Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm  Xem
6 Quản lý chất lượng thủy sản theo HACCP;GMP;SSOP  Xem
7 Tin học  Xem
8 Vi sinh thực phẩm  Xem