Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TBN18BAP

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Giáo dục quốc phòng Xem
2 Kiểm nghiệm chất lượng nông sản Xem
3 Máy chế biến nông sản Xem
4 Pháp luật chuyên ngành Xem
5 Tiếng anh Xem

HKI

STT Môn học  
1 An toàn lao động và vệ sinh thực phẩm  Xem
2 Chính trị  Xem
3 Giáo dục thể chất  Xem
4 Hoá sinh học thực phẩm  Xem
5 Nguyên lý các quá trình công nghệ thực phẩm  Xem
6 Pháp luật  Xem
7 Tin học  Xem
8 Vi sinh thực phẩm  Xem