Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD18B

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh  Xem
2 Soạn thảo văn bản Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Kỹ năng giao tiếp Xem
5 Giáo dục QP - An ninh  
6 Kế toán doanh nghiệp 2  
7 Pháp luật chuyên ngành Kế toán  
8 Tài chính doanh nghiệp  

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị  Xem
2 Giáo dục thể chất  Xem
3 Lý thuyết kế toán  Xem
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ  Xem
5 Pháp luật  Xem
6 Thuế  Xem
7 Tin học  Xem