Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

TKD18A

Bảng điểm mẫu

HKII

STT Môn học  
1 Tiếng anh Xem
2 Soạn thảo văn bản Xem
3 Thống kê ứng dụng Xem
4 Kỹ năng giao tiếp Xem
5 Giáo dục QP - An ninh Xem
6 Kế toán doanh nghiệp 2 Xem
7 Kế toán thương mại, dịch vụ Xem
8 Pháp luật chuyên ngành Kế toán Xem
9 Tài chính doanh nghiệp Xem
10 Tin học kế toán Xem

HKI

STT Môn học  
1 Chính trị   Xem
2 Giáo dục thể chất   Xem
3 Kế toán doanh nghiệp 1  Xem
4 Kinh tế học vi mô  Xem
5 Lý thuyết kế toán  Xem
6 Lý thuyết tài chính tiền tệ  Xem
7 Pháp luật  Xem
8 Thuế  Xem
9 Tin học  Xem