Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Văn bản liên quan

STT

TÊN

DOWNLOAD

1

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (2012-2013)

Tải về

2

Hướng dẫn xây dựng đề án mở ngành đào đạo

Tải về

3

Quy chế đào tạo TCCN chính quy 

Tải về

4

Quy chế đào tạo TCCN hệ vừa học vừa làm

Tải về

5

Quy chế  giáo dục, đào tạo cấp IV hệ TCCN

Tải về

6

Chương trình giáo dục quốc phòng – An Ninh TCNN

Tải về

 7

Chương trình môn học pháp luật hệ TCNN

Tải về

8

Chương trình học phần kỹ năng giao tiếp TCNN

Tải về

9

Chương trình môn học giáo dục chính trị TCNN

Tải về

10

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến người học

Tải về
11

Quy định người học đánh giá GV

  Tải về
12 Quy định giáo viên chủ nhiệm Tải về
13 Quy định thực hiện nếp sống văn hóa Tải về
14

Phụ lục Quy định người học đánh giá GV

 Tải về
15 Quy định soạn thảo bài giảng- giáo trình Tải về
16 Quy định thi học kỳ Tải về
17 Quy chế thi tốt nghiệp Tải về
18 Qui định về công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ Tải về
19 Phân công nhiệm vụ trong Phòng Đào tạo & ĐBCL năm 2016-2017 Tải về
20 Quyết định ban hành Quy định mã hóa HP Tải về
21 Quyết định ban hành quy trình TTTN Tải về
22 Quyết định Ban hành quy định sử dụng thư điện tử Tải về