Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Giới thiệu phòng CTHS-QHDN

I. Chức năng

- Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng cho học sinh toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh;

- Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch giáo dục và quản lý học sinh; phối hợp với gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

- Xây dựng kế hoạch huy động ỉực lượng học sinh tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự trong trường và các hoạt động khác theo yêu cầu;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng họp kết quả hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.

- Quan hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức tuyển dụng và giới thiệu việc làm cho học sinh;

- Thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp;

- Triển khai công tác tư vấn tâm lý, các vấn đề xã hội cho học sinh;

II. Nhiệm vụ

- Triển khai và thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác học sinh;

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với học sinh về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng và chế độ khác liên quan đến học sinh;

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm;

- Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Ban giám hiệu nhà trường đối với học sinh. Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của học sinh (sau khi các khoa hoặc các phòng ban chức năng giải quyết nhưng học sinh chưa thỏa đáng) trình ý kiến để Ban giám hiệu xem xét và giải quyết;

- Phối hợp Hội học sinh và Đoàn trường triển khai học bổng tải trợ, quản lý, lưu dữ liệu học sinh nhận học bổng; đại diện nhà trường gặp gỡ, tiếp nhận học bổng tài trợ; thông báo điều phối số lượng học bổng cho hợp lý; tống hợp kết quả xét chọn gởi nhà tài trợ; tiếp nhận khiếu nại của học sinh liên quan đến học bổng tài trợ; gởi thư cảm ơn của trường và học sinh đến nhà tài trợ;

- Đề xuất xử lý các học sinh vi phạm nội quy, quy chế nhà trường, thống kê thi đua hàng tuần;

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý học sinh suốt quá trình học tập. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động ngoại khóa cho học sinh;

- Theo dõi, kiểm tra học sinh trong việc chấp hành các quy định về học tập và rèn luyện;

- Tổng họp xét học bổng khuyến khích học tập, đề xuất việc thi đua khen thưởng và xử lý học sinh vi phạm trong hoạt động giáo dục đạo đức học sinh;

- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, cung cấp kết quả xếp loại rèn luyện học kỳ, năm học.

- Tổng hợp báo cáo cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tình hình học sinh hàng tuần, họp giao ban, báo cáo tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;

- Tổ chức tuần lễ học tập chuyên đề đầu khóa và cuối khóa.

- Phụ trách y tế học đường;

- Quản lý công tác thư viện trong nhà trường;

- Quản lý hoạt động ký túc xá;

- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.