Thông tin chung

Tuyển sinh

Powered by Drupal

Đăng nhập

Công khai đào tạo - Đánh giá chất lượng đào tạo

Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học học kỳ I, 2018-2019

Báo cáo đánh giá chất lượng học kỳ I, 2017-2018

1. Báo cáo đánh giá chất lượng đề thi Xem

2. Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học Xem

Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy

Quyết định về việc ban hành tiêu chí chất lượng giảng dạy của giáo viên năm 2013 Xem

Tự đánh giá

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá năm 2013 Xem

Lấy ý kiến người học 2013-2014

Quyết định thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến người học Xem

Kế hoạch lấy ý kiến người học năm học 2013 2014        Xem

 

Đánh giá chất lượng đề thi 2013-2014

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá chất lượng đề thi Xem

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi năm 2013 - 2014           Xem