Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2707109
  • Lượt truy cập: 129737
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Giới thiệu

Công đoàn Cơ sở trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang được thành lập theo Quyết định số 89/QĐ-CĐN ngày 12/9/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục An Giang.

Công đoàn Cơ sở Trường có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo
đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã
hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức
thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn
vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn
viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ
người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người
đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của
CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

 

(Trích: Điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại Hội Đại Biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 5 tháng 11 năm 2008)

 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸ THUẬT AN GIANG

------------------------

 

           Công đoàn cơ sở Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật An Giang ( TC.KT-KT AG) được thành lập từ năm học 2012-2013, theo quyết định số: 89/QĐ-CĐN, ngày 12/9/2012  của công đoàn ngành giáo dục An Giang.

          Ban chấp công đoàn cơ sở trường nhiệm kỳ 2012-2015 được đại hội công đoàn  ngày  19-10-2012 bầu ra và được  công đoàn ngành giáo dục An Giang công nhận theo quyết định số: 150/QĐ-CĐN, ngày 01/11/2012

I. Danh sách Ban chấp hành công đoàn:

1. Đồng chí Trương Thành Tâm                             Chủ tịch

2. Đồng chí Lương Hoàng Khải                              Phó chủ tịch

3. Đồng chí Lê Thanh Tùng                                    Uỷ viên ban chấp hành

4. Đồng chí Trần Thanh Dũng                                Uỷ viên ban chấp hành

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Tam                                Uỷ viên ban chấp hành

6. Đồng chí Thiều Quang Phước                            Uỷ viên ban chấp hành

7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thùy              Uỷ viên ban chấp hành

 II. Danh sách  Uỷ ban kiểm tra:

1. Đồng chí Lê Thanh Tùng            Chủ nhiệm

2. Đồng chí Từ Cao Thanh Hà        Uỷ viên

3. Đồng chí Phùng Đình Hòa          Uỷ viên

III. Danh sách các tổ công đoàn trường:

      Công đoàn trường được chia thành 07 đơn vị tổ:

1. Tổ công đoàn 1- Phòng tài vụ- Tổ trưởng Ông Thiều Quang Phước.

2. Tổ công đoàn 2- Phòng ĐT&ĐBCL- Tổ trưởng Ông Trương Thành Tâm.

3. Tổ công đoàn 3- Phòng HC-TH- Tổ trưởng Bà Nguyễn Ngọc Phương Thuỳ.

4. Tổ công đoàn 4- Phòng Công tác HS-SV- Tổ trưởng Ông Lê Thanh Tùng.

5. Tổ công đoàn 5- Khoa KHCB- Tổ trưởng Ông Lương Hoàng Khải.

6. Tổ công đoàn 6- Bộ môn CNTP và KT-QTKD- Tổ trưởng Ông Trần Thanh Dũng.

7. Tổ công đoàn 7- Bộ môn CNTY và KHCT- Tổ trưởng Ông Nguyễn Hữu Tam

-----------------------------

 

 

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ- KỸ THUẬT AN GIANG

-------------------------------

 

Ban thanh tra nhân dân Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật An Giang được hội nghị viên chức ngày 19-10-2012 bầu ra và được  công đoàn cơ  sở trường công nhận theo quyết định số: 11/QĐ-CĐCS, ngày 10 tháng 11 năm 2012.

Danh sách Ban thanh tra nhân dân:

1. Đồng chí Lương Hoàng Khải                  Trưởng ban

2. Đồng chí Phạm Văn Nhã                        Phó trưởng ban

3. Đồng chí Trương Quốc Bình                   Uỷ viên

4. Đồng chí Đăng Thanh Hoài                    Uỷ viên

5. Đồng chí Phùng Đình Hoà                      Uỷ viên

6. Đồng chí Nguyễn Thành Ải                    Uỷ viên

-----------------------------