Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982017
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Giới thiệu

1. Chức năng:

- Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên có chức năng tổ chức thực hiện, công tác chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách dưới sự  chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với  Học sinh - Sinh viên.

- Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch giáo dục và quản lý Học sinh – Sinh viên; phối hợp với gia đình và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng học sinh tham gia vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự trong Trường và các hoạt động khác theo yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng hợp kết quả hoạt động của Giáo viên chủ nhiệm.

2.    Nhiệm vụ:

- Triển khai và thực hiện các văn bản, qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác Học sinh – Sinh viên.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách của nhà nước qui định đối với Học sinh – Sinh viên về học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụng và chế độ khác liên quan đến Học sinh – Sinh viên.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận trong Trường tổ chức cho Học sinh – Sinh viên tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và các Học sinh – Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với chính quyền địa phương nơi Trường đóng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm.

- Triển khai công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý, các vấn đề xã hội cho Học sinh – Sinh viên.

- Định kỳ tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Ban giám hiệu Nhà trường đối với Học sinh – Sinh viên. Tiếp nhận những thắc mắc, khiếu nại của Học sinh – Sinh viên (Sau khi các khoa hoặc các phòng ban chức năng giải quyết nhưng học sinh chưa thỏa đáng) trình ý kiến để BGH xem xét và giải quyết.

- Phối hợp với Hội Học sinh – Sinh viên, Đoàn trường triển khai học bổng tài trợ: quản lý, lưu dữ liệu học sinh nhận học bổng; đại diện Nhà trường gặp gỡ, tiếp nhận học bổng tài trợ; thông báo điều phối số lượng học bổng cho hợp lý; tổng hợp kết quả xét chọn gởi nhà tài trợ; tiếp nhận khiếu nại của học sinh liên quan đến học bổng tài trợ; gởi thư cảm ơn của trường và học sinh đến nhà tài trợ.

- Đề xuất xử lý các Học sinh – Sinh viên vi phạm nội qui, qui chế Nhà trường, thống kê thi đua hàng tuần.

- Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục và quản lý Học sinh – Sinh viên suốt quá trình học tập. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động ngoại khóa cho Học sinh – Sinh viên.

- Theo dõi, kiểm tra học sinh trong việc chấp hành các quy định về học tập và rèn luyện.

- Xác nhận Học sinh – Sinh viên đang học để học sinh đăng ký nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

- Kết hợp với phòng Tài vụ quản lý việc đóng học phí của Học sinh – Sinh viên.

- Tổng hợp xét học bổng khuyến khích học tập, đề xuất việc thi đua khen thưởng và xử lý học sinh vi phạm trong hoạt động giáo dục đạo đức Học sinh – Sinh viên.

- Theo dõi số lượng, chất lượng số học sinh đã tốt nghiệp đang làm việc và công tác ở các cơ sở sản xuất hoặc làm việc tại gia đình để có kế hoạch giúp Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phụ trách điều tiết số lượng Học sinh – Sinh viên cần tuyển ở các ngành.

- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá kết quả rèn luyện của Học sinh – Sinh viên, cung cấp kết quả xếp loại rèn luyện hàng tháng, học kỳ, năm học để Phòng Đào tạo tổng hợp. Tham gia hội đồng xét lên lớp với tư cách là ủy viên.

- Thực hiện tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm theo quy chế 42.

- Tổng hợp báo cáo cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tình hình học sinh hàng tuần, họp giao ban, báo cáo tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.