Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2700583
  • Lượt truy cập: 129559
  • Bài viết: 577
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Giới thiệu

1. Chức năng

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch hoạt động và phát triển tổ chức công tác cán bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật, của nhà trường.

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong Trường.

2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

  - Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

  - Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật.

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ của trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

  - Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

  - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng, chuyển ngạch công chức; nâng bậc lương; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp nhận xét, đánh giá nhân viên hàng năm.

  - Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.

  - Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, nhân viên thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

  - Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Xử lý các văn bản đến nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức.

  - Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.

  - Tổ chức thực hiện công tác lễ tân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

  - Tổ chức hội nghị công nhân - viên chức hàng năm và các lễ kỷ niệm của trường.

  - Quản trị mạng và website trường; điều phối các công việc liên quan đến mạng máy tính; đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

  - Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên trường.

  - Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường