Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929771
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Lịch học Đại học VLVH-LT

STT TÊN LỚP DOWNLOAD Ghi chú
1 Lớp Luật VHVL khóa 3 (DB14L772) Xem

 DS SINH VIÊN ĐỦ DK DỰ THI TN

Thống kê chứng chỉ AV, TH

2 Luật văn bằng 2- Khóa 2014-ĐH Cần Thơ (CP1432Q1) Xem Lịch bảo vệ luận văn
3 Luật DB14L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2014

Xem

Xem 

 

Lịch học lại

4 Luật LT DE14L772 Trà Vinh- 11/2014 Xem

Danh sách ngành pháp lý-luật và gần ngành pháp lý-Luật

5 Nông nghiệp DE14NN772 Trà Vinh 11/2014 Xem Lịch ôn thi TN
6 Kế toán DE14KT772 Trà Vinh-11/2014

Xem

Lịch ôn thi TN
7 Luật VHVL DB15L772 -Trà Vinh- đợt tháng 04/2015 Xem  
8 Luật Liên thông DE15L772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015 Xem

 

9 Kế toán liên thông DE15KT772-Trà Vinh-đợt tháng 04/2015

Xem

 

10 Nông nghiệp liên thông DE15NN772-Trà vinh-đợt háng 04/2015

Xem

Xem

Lịch ôn thi TN

Lịch học và thi lại

11 Luật Văn bằng 2 Cần Thơ 2015 (CP1532H1) Xem  
12 Luật hệ VLVH DB15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

13 Luật hệ LT DE15L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

14 Kế toán hệ LT DE15KT7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

 

15 Nông nghiệp hệ LT DE15NN7721- Trà Vinh-Đợt tháng 11/2015 Xem

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP

Thống kê chứng chỉ AV, TH

16 Luật hệ VLVH DB16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
17 Luật hệ LT DE16L772-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
18 Nông nghiệp hệ LT DE16NN772 -Trà Vinh-Đợt tháng 11/2016 Xem  
19 Luật Liên thông DE17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
20 Luật VLVH DB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
21 Luật Văn bằng 2 VB17L772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
22 Nông nghiệp Liên thông DE17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
23 Nông nghiệp VB2 VB17NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
24 Kế toán Liên thông DE17KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 08/2017 Xem  
25 Kế toán Liên thông DE17KT7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
26 Luật Liên thông DE17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
27 Luật VLVH DB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
28 Luật Văn bằng 2 VB17L7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
29 Nông nghiệp Liên thông DE17NN7721-Trà Vinh-Đợt tháng 11/2017 Xem  
30 Luật Liên thông DE18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
31 Luật VLVH DB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
32 Luật Văn bằng 2 VB18L772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
33 Kế toán Liên thông DE18KT772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem  
34 Nông nghiệp Liên thông DE18NN772-Trà Vinh-Đợt tháng 06/2018 Xem