Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929741
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Kết quả xét tốt nghiệp

1. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 8/2017 Xem

2. Danh sách học sinh không được công nhận tốt nghiệp khóa tháng 8/2017 Xem

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 Xem

4. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13TY772 Xem

5. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 Xem

6. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Cần Thơ lớp CP1332X1 Xem

7. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 09/2016) Xem

8. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13TY772 (Đợt tháng 09/2016Xem 

9. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 09/2016Xem 

10. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 09/2016Xem

11. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Cần Thơ lớp CP1432Q1 Xem

12. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 03/2017Xem

13. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 03/2017Xem

14. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

15. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

16. Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772 (Đợt tháng 03/2017Xem

17. Quyết định 1670 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L7721 (Đợt tháng 03/2017Xem

18. Quyết định 1673 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

19. Quyết định 1678 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13KT772 (Đợt tháng 03/2017Xem

20. Quyết định 1686 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772 (Đợt tháng 03/2017Xem

21. Quyết định 1969 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

22. Quyết định 1956 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

23. Quyết định 1716 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 03/2017Xem

24. Quyết định 4925 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14KT772 (Đợt tháng 09/2017Xem

25. Quyết định 4917 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 09/2017Xem

26. Quyết định 4882 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L772 (Đợt tháng 09/2017Xem

27. Quyết định 4887 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L7721 (Đợt tháng 09/2017Xem

28. Quyết định 4937 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE13L772 (Đợt tháng 09/2017Xem

29. Quyết định 4931 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (Đợt tháng 09/2017Xem

29. Quyết định 5190 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sungXem

30. Quyết định 5180 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14KT772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sungXem

31. Quyết định 5185 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 09/2017 bổ sungXem

32. Quyết định 5207 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB13L7721 (Đợt tháng 09/2017 bổ sungXem

33. Quyết định 372 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15KT772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sungXem

34. Quyết định 367 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15L772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sungXem

35. Quyết định 381 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14L772 (Đợt tháng 01/2018 bổ sungXem

35. Quyết định 1859 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN772 (bổ sung) Xem

36. Quyết định 1900 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DB14L772  (Đợt tháng 03/2018 bổ sung) Xem

37. Quyết định 1883 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN7721(Đợt tháng 03/2018 bổ sung) Xem

38. Quyết định 3298 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE14NN772  (bổ sung) Xem

39. Quyết định 3301 về công nhận tốt nghiệp Đại học Trà Vinh lớp DE15NN7721 (bổ sung) Xem