Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982014
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TTT14B

Bảng điểm mẫu

HKVI

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HKV

STT

Học phần

Download

1 GD ứng phó BĐKH Xem
2 PPTN & NCKH  Xem
3 Quản lý dịch hại TH Xem
4 Sinh thái NN & PTBV Xem
5 Sử dụng thuốc BVTV  Xem
6 Cây ăn quả Xem
7 PL chuyên ngành Xem
8 Cơ khí NN  Xem
9 Đất và phân bón Xem
10 Điều tra PHDHCT Xem
11 Giống cây trồng Xem
12 Thuỷ nông Xem

HKIV

STT

Học phần

Download

1 Bảo vệ thực vật đại cương Xem
2 Bệnh cây chuyên khoa Xem
3 Cây công nghiệp Xem
4 Cây lúa Xem
5 Cây lương thực Xem
6 Cây rau Xem
7 Côn trùng chuyên khoa Xem
8 Ngoại ngữ 2 Xem
9 Sinh lý thực vật Xem

 

HKIII

STT

Học phần

Download

1 Ngoại  ngữ 1 Xem
2 Giáo dục chính trị Xem
3 Giáo dục quốc phòng Xem
4 Giáo dục pháp luật Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Kỹ năng giao tiếp Xem
8 Tổ chức quản lý sản xuất Xem
9 Khí tượng nông nghiệp Xem
10 Sử dụng năng lượng TKHQ Xem
11 Tin học Xem
     
     

HKII

STT

Học phần

Download

1 Hoá học 3 Xem
2 Hoá học 4 Xem
3 Sinh 3 Xem
4 Toán 3 Xem
5 Toán 4 Xem
6 Văn-TV3 Xem
7 Văn-TV4 Xem
8 Vật lý 3 Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Toán học 1 Xem
2 Văn TV 1 Xem
3 Văn TV 2 Xem
4 Hóa học 1 Xem
5 Hóa học 2 Xem
6 Toán học 2 Xem
7 Vật lý 1 Xem
8 Vật lý 2 Xem
9 Sinh học 1 Xem
10 Sinh học 2 Xem