Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929774
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TBV16B1

Bảng điểm mẫu

HK III

STT

Học phần

Download

1 Cỏ dại và động vật hại NN Xem
2 Giáo dục quốc phòng – an ninh Xem
3 Giống cây trồng Xem
4 Kiểm dịch thực vật và DHNSSTH Xem
5 Ngoại ngữ 2 Xem
6 Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) Xem
7 Sử dụng thuốc BVTV Xem
8 Tin học Xem
     

 

HKII

STT

Học phần

Download

1 Bệnh cây chuyên khoa Xem
2 Cây trồng 2 Xem
3 Côn trùng chuyên khoa Xem
4 Giáo dục chính trị  Xem
5 Ngoại ngữ 1 Xem
6 Sinh lý thực vật Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Giáo dục pháp luật Xem
2 Khuyến nông Xem
3 Vi sinh vật đại cương Xem
4 Côn trùng học đại cương Xem
5 Kỹ năng giao tiếp Xem
6 Điều tra PHDHCT Xem
7 Bệnh cây đại cương Xem
8 Cây trồng 1 Xem