Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2982016
  • Lượt truy cập: 138843
  • Bài viết: 652
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

TCN16C

Bảng điểm mẫu

HK IV

STT

Học phần

Download

1 Kiến tập Xem
2 Thực tập chuyên môn Xem
3 Thực tập tốt nghiệp Xem

HK III

STT

Học phần

Download

1 Bệnh ký sinh gia súc Xem
2 Chăn nuôi trâu bò Xem
3 Kiểm nghiệm sản phẩm động vật Xem
4 Ngoại và sản khoa Xem
5 Pháp luật chuyên ngành Xem
6 Vệ sinh gia súc Xem

 

Học lại

STT

Học phần

Download

1 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
2 Dược lý thú y Xem
3 Giáo dục thể chất Xem
4 Giáo dục quốc phòng Xem
5 Tin học Xem
6 Giải phẫu sinh lý vật nuôi Xem
     

HKII

STT

Học phần

Download

1 Chẩn đoán và bệnh nội khoa Xem
2 Chăn nuôi gia cầm Xem
3 Chăn nuôi heo Xem
4 Dinh dưỡng và thức ăn Xem
5 Giáo dục pháp luật Xem
6 Khuyến nông Xem
7 Ngoại ngữ 2A Xem
8 Phương pháp thực nghiệm Xem
9 Vi sinh và bệnh truyền nhiễm Xem

HKI

STT

Học phần

Download

1 Dược lý thú y Xem
2 Giải phẩu sinh lý vật nuôi Xem
3 Giáo dục chính trị  Xem
4 Giáo dục quốc phòng – an ninh  Xem
5 Giáo dục thể chất Xem
6 Giống và kỹ thuật truyền giống Xem
7 Ngoại ngữ 1A  Xem
8 Tin học Xem