Thông tin chung

Tuyển sinh

Điều hướng

Đăng nhập

Thống kê

  • Truy cập trang: 2929739
  • Lượt truy cập: 137079
  • Bài viết: 642
  • Từ: 05/15/2013 - 09:48

Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Chức năng

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác xây dựng, quy hoạch hoạt động và phát triển tổ chức công tác cán bộ của nhà trường theo quy định của pháp luật, của nhà trường.

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý tổng hợp và thống nhất công tác hành chính trong Trường.

2. Nhiệm vụ

  - Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của trường. Nghiên cứu tư vấn xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong trường.

  - Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

  - Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật.

  - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ của trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

  - Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu phát triển.

  - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng, chuyển ngạch công chức; nâng bậc lương; các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn con người; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp nhận xét, đánh giá nhân viên hàng năm.

  - Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, lương, nâng ngạch, kỷ luật cán bộ công chức, thi đua, khen thưởng của trường.

  - Quản lý và cập nhật hồ sơ, dữ liệu nhân sự; cập nhật danh sách cán bộ, nhân viên thôi việc, chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

  - Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ. Xử lý các văn bản đến nhanh chóng, kịp thời. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ công chức.

  - Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.

  - Tổ chức thực hiện công tác lễ tân. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp trường đi công tác.

  - Tổ chức hội nghị công nhân - viên chức hàng năm và các lễ kỷ niệm của trường.

  - Quản trị mạng và website trường; điều phối các công việc liên quan đến mạng máy tính; đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

  - Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

  - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an trong khuôn viên trường.

  - Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường

3. Cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên

  - Tổ chức và nhân sự: phòng gồm  12  thành viên, trong đó:

  - 01 Trưởng phòng.

  - 01 Phó Trưởng phòng

  - 10 Nhân viên.

  - Các thành viên thuộc phòng có trách nhiệm thực hiện theo phân công cụ thể từng năm học của Trưởng phòng.

3.1 Trưởng phòng: HT. Lê Hoàng Tùng (kiêm nhiệm)

   - Phụ trách chung của phòng, Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ và hành chính tổng hợp. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính.

3.2 Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Phương Thùy

   - Nhận các văn bản, báo cáo tuần, tháng của các bộ phận; tổng hợp, trình Trưởng phòng xử lý.

   - Quản lý hồ sơ tổ chức, nhân sự.

   - Lập các quyết định về nhân sự,  lập các văn bản theo yêu cầu của Trưởng phòng.

   - Xử lý các công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi công tác.

3.3 Nguyễn Văn Bự Em

   - Lập kế hoạch, mở sổ theo dõi quản lý học sinh nội trú tại KTX Trường.

   - Phát và thu nhận đơn đăng ký ở KTX.

   - Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh  trong phạm vi KTX theo qui định.

   - Đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong học sinh.

   - Tổ chức bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh ở trong KTX.

   - Phối hợp với phòng Công tác học sinh tổ chức tiếp nhận và quản lý học sinh trong  KTX.

   - Kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho học sinh theo đúng quy định.

   - Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội.

   - Hướng dẫn học sinh chấp hành tốt nội qui KTX.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.4 Đặng Thanh Hoài

   - Thực hiện việc thu tiền ở, tiền điện, tiền nước của học sinh ở ký túc xá, đem nộp   tiền về phòng Tài vụ hằng tháng theo đúng quy định.

   - Tổ chức bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh ở trong KTX.

   - Phối hợp với phòng Công tác học sinh tổ chức tiếp nhận và quản lý học sinh trong KTX.

   - Kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho học sinh theo đúng quy định.

   - Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội.

   - Hướng dẫn học sinh chấp hành tốt nội qui KTX.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.5 Phan Thanh Tân

   - Tài xế.

   - Phát và thu nhận đơn đăng ký ở KTX.

   - Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh  trong phạm vi KTX theo qui định.

   - Đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong học sinh.

   - Tổ chức bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh ở trong KTX.

   - Phối hợp với phòng Công tác học sinh tổ chức tiếp nhận và quản lý học sinh trong KTX.

   - Kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho học sinh theo đúng quy định.

   - Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội.

   - Hướng dẫn học sinh chấp hành tốt nội qui KTX.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 

3.6 Trương Phước Bửu

   - Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh  trong phạm vi KTX theo qui định.

   - Đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong học sinh.

   - Tổ chức bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt và học tập của học sinh ở trong KTX.

   - Phối hợp với phòng Công tác học sinh tổ chức tiếp nhận và quản lý học sinh trong KTX.

   - Kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho học sinh theo đúng quy định.

   - Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn và phòng chống tệ nạn xã hội.

   - Hướng dẫn học sinh chấp hành tốt nội qui KTX.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.7 Hồ Thanh Phong

   - Mở và đóng cửa phòng học, hội trường.

    - Đánh kẻng phục vụ giảng dạy.

   - Quản lý các loại máy chiếu và lên lịch hàng tuần về việc cho mượn máy khi giáo    viên đăng ký.

   - Quản lý dụng cụ lao động, phông màn, micro,….

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.  

3.9 Phạm Phúc Thọ

   - Quản lý website của trường.

   - Quản lý phòng máy tính.

   - Sửa chữa máy tính khi hỏng, trục trặc.

   - Nhận tin, bài từ các bộ phận, trình P.Hiệu trưởng chuyên môn duyệt trước khi đưa lên website.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.4.0. Diệp Thanh Hiếu

   - Sửa chữa điện nước.

   - Chuyển công văn đi ngoài trường.

   - Quản lý tài sản, thiết bị điện nước và dụng cụ khác…

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.  

3.4.1Trịnh Phương Thùy

   - Quản lý con dấu của nhà trường, đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng qui định về thể thức thủ tục hành chính.

   - Lưu trữ công văn đến, công văn đi đầy đủ và thứ tự.

   - Tập hợp và phân loại các tài liệu, thư từ, đơn khiếu tố, khiếu nại.

   - Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường.

   - Photo, in ấn tài liệu.

   - In các công văn đến từ hộp thư đơn vị và từ trang tin Sở GD - ĐT, Bộ GD - ĐT, trình Trưởng phòng xử lý và chuyển các bộ phận theo yêu cầu.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.4.2 Nguyễn Mai Anh Thư

   - Thư ký phòng TCHC.

   - Quản lý công tác thư viện trong nhà trường.

   - Bổ sung các loại sách báo theo yêu cầu của các phòng, khoa, bộ môn.

   - Nhập và phân loại các đầu sách.

   - Phục vụ  sách báo.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

3.4.3 Nguyễn Kim Xoàn

   - Phụ trách y tế học đường: sơ cứu và cấp thuốc cho học sinh.

   - Kết hợp với phòng Tài vụ đăng ký BHYT cho học sinh sinh viên.

   - Kết hợp với phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, ban quản lý KTX kiểm tra vệ sinh môi trường.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

4.Các file biểu mẫu (click vào đường link bên dưới)

   http://aetc.edu.vn/vi/bieu-mau-gv